sümegi híres emberek

(Padányi) Biró Márton

püspök, egyházi író
Padány, 1696. április 15. - Veszprém, 1762. augusztus 16.

Padányi Biró MártonA csallóközi Padányban született. Iskoláit Pozsonyban, Nyitrán, Nagyszombaton teológiát végzett, ahol filozófiát is hallgatott. 1722-ben szentelték pappá. Lelkipásztori teendőit Bicskén kezdte el, innen Veszprémbe került, ahol Acsády Ádám püspök 1728-ban kanonokká nevezte ki. Egy év múlva felsőőrsi prépost lett. Itt bontakozott ki ellenrefor-mációs tevékenysége. 1733-ban székesfehérvári főesperes, hét év múlva nagyprépost. 1744-ben, mint káptalani követ részt vett a pozsonyi országgyűlésen. Egyházi karrierje csúcsát 1745-ben érte el, amikor Mária Terézia kinevezi veszprémi püspöknek. Hivatalos beiktatására Sümegről indult el, ide tért vissza, majd élete végéig, jórészt innen vezeti az egyház-megye életét. Emlékét új plébániák szervezése, templomok renoválása, újak építése, valamint irodalmi munkássága révén őrzi az utókor. A veszprémi püspökség területén számos lakó-, és gazdasági épületet, 48 új plébániát szervez, összesen mintegy 200 templomot újít fel és épít, Sümegen országos hírű rezidenciát épített.
Filozófiai és teológiai egyházmegyéjének lelki gyarapítását segítette elő.

Az államhatalomnak az eretnekekkel szembeni kötelességeit fejtette ki az Enchiridion de fide c. munkájában, amely Bécsben (Győrben?) 1750-ben jelent meg. A könyv, vallási türelmetlensége miatt nagy vihart kavart, nemzetközi tiltakozásra a királynő elkoboztatta. Nagyvonalúan támogatott írókat műveik kiadásában, művészeket az alkotásban. Maga is sokat írt.
Sümegen a plébániatemplom előtt bronz mellszobra, Marton László alkotása áll, a Sümegi Panteonban és Márkón a katolikus templom falán tábla őrzi emlékét.
A veszprémi székesegyház altemplomában fehér márvány síremléke látható.

Műveiből:
- Lelket őriző látogatás...Buda, 1747.
- Epistola pastoralis. 1755.
-  Armatura fortium in fide. Taurini, 1756.
- Micae et spicae evangelico-apostolicae avagy evangyeliumi kenyérmorzsalékok és apostoli búzakalászok. 1-6 Köt. Győr, 1756-1762.
- Ünnep-napokon...mondott predikációk. Győr, 1761.
- Naplója. (Közli: HORNIG Károly.) Veszprém, 1903.